O szkole

 

Szkolny Punk Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Lyonie to publiczna polska placówka oświatowa. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum  w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce  (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Obowiązek szkolny dziecko realizuje poprzez uczęszczanie do szkoły francuskiej, bądź innej prowadzącej pełny program nauczania.

Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, a jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą przy ul.Kieleckiej 43 w Warszawie.

Szkoła wydaje oficjalne polskie świadectwa. Nauka jest bezpłatna, a lekcje odbywają się w soboty rano w godzinach od 9.00 do 14.00 w lokalach szkoły: Collège Saint Marc 11 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon

Od 1 września 2013 r. szkołą kieruje mgr Elżbieta Blachas.

W SPK działa Rada Rodziców. Składka na fundusz Rady Rodziców ustalana jest przez rodziców i ma charakter dobrowolny.

Szkoła działa na podstawie  statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 

1)    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

 

2)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2017 poz. 1649)

 

Nauka w SPK umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce  oraz jej obyczajów i kultury.  Uczniowie biorą czynny udział w szkolnych i polonijnych imprezach kulturalnych, takich jak wystawy, projekcje filmów, konkursy czytania w języku polskim, konkursy recytatorskie oraz spotkania autorskie.

 

SZKIC HISTORYCZNY

 

1988 Kurs języka polskiego dla dzieci przy parafii. Inicjatywa rodziców. Kontakty z nauczycielami języka polskiego lyońskiego okręgu konsularnego.

 


1989 Grupa dzieci powiększa się. Zajęcia prowadzi Pani  Joanna Bonnard. Jest to początek szkoły polskiej w Lyonie, ale jeszcze bez struktur MEN. Rodzice powołują stowarzyszenie Polonium, którego celem jest stworzenie autentycznej placówki szkolnej.

 


1990 Drugi rok zajęć w szkole przy parafii. Zajęcia prowadzone są regularnie w każdą sobotę: podręczniki, ocenianie, promocje. Uczniowie pracują w prawdziwej atmosferze szkolnej.


1991 Oficjalne otwarcie Szkolnego Punktu konsultacyjnego przy |Konsulacie RP w Lyonie pod pieczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą – w lokalach szkoły prywatnej La Rédépmtion, Lyon 6°. Powstają 4 klasy – 59 uczniów. Powstaje grupa dla licealistów przygotowujących język polski na maturę francuską. Rekrutacja nauczycieli. Stanowisko kierownika powierzone zostaje Joannie Bonnard.

 


1992 Powstaje grupa (klasa językowa) dla dzieci bardzo słabo mówiących po polsku. W celu wspomagania SPK powstaje stowarzyszenie Instytut Języka i Kultury Polskiej.

 


1993 Szkoła przenosi się do Instytutu Pedagogicznego Oratoire. Otwarta zostaje filia SPK - Szkoła Polska w Grenoble – w lokalach publicznej placówki francuskiej.

 


1994 Zmiana warunków lokalowych. Siedzibą SPK staje się prywatny Collège Saint Marc w 5° dzielnicy Lyonu.

 

 


1995 Uroczyste otwarcie Sekcji Polskiej w Szkole Miedzynarodowej, C.S.I. – klasy collège i liceum. Rok 1998  - otwarcie klas szkoły podstawowej. Język polski i literatura w wymiarze 6 godzin tygodniowo w ramach codziennych zajęć szkolnych.

 

 


2005 MEN przejmuje koszty wynajmu lokali SPK.

 


2007 Powstanie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Szkoły Polskiej w Lyonie, które ma na celu wspierania działalności SPK

 


2012 Jubileusz 20 lecie powstania SPK.


2016 Jubileusz 25-lecia istnienia SPK