Regulamin konkursu " Moja wakacyjna Polska Niepodległa"

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
„Moja wakacyjna Polska Niepodległa”
§1
Cel konkursu
1. Zachęcenie uczniów do zainteresowania jubileuszem 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
2. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i dumy z bycia Polakiem
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci
4. Popularyzacja wśród uczniów różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
§2
Organizacja konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie
2. Konkurs trwa od 06 do 20 października 2018r.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas SPK w Lyonie
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
 klasy I-IV szkoły podstawowej
 klasy V-VIII szkoły podstawowej
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Prace przekazane na konkurs lub nadesłane muszą być pracami własnymi, nigdy wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.
3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice plastycznej ( kredka, pastele, farby, kolaż, wycinanki) w formacie A4 lub A3
4. Temat pracy: „Moja wakacyjna Polska Niepodległa”
5. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.
6. Praca konkursowa powinna być pracą indywidualną.
7. Nie będą akceptowane prace zbiorowe.
8. Praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem oraz danymi uczestnika :
• imię
• nazwisko
• klasa.
9. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych prac.
12. Prace konkursowe można przekazać wychowawcy klasy w sobotę lub dostarczyć do pokoju nauczycielskiego w lokalach szkoły do dnia 20 października 2018r.
13. Prace można równocześnie przesłać pod adres: SPK w Lyonie Consulat General 79,rue Crillon 69006 Lyon do dnia 20 października 2018r.

§4
Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Jury weźmie pod uwagę:
• umiejętność doboru tematu pracy,
• jakość wykonania,
• oryginalność.
3. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe oraz książki.
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej SPK oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.
8. Organizator konkursu postanawia przyznać następujące nagrody i upominki w kategoriach:
 Klasy I-IV szkoły podstawowej – 3 pierwsze miejsca
 Klasy V-VIII szkoły podstawowej– 3 pierwsze miejsca