Zapisy 2018-19

Zapisy do Szkoły Polskiej w Lyonie na rok szkolny 2018/19 odbywają się od 01 maja do 23 czerwca 2018r.

Zasady rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsultacie Generalnym RP w Lyonie

1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648),
4) Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
5) Zarządzenie kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

2. Kryteria rekrutacji:
1) zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, zwanego dalej SPK mogą być przyjmowane:
a) dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
b) dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi - jeżeli SPK posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
2) warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego
zaświadczenia o uczęszczaniu:
a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub,
b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10),
w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki.
§2
Etapy rekrutacji uczniów

1. Składanie wniosku o przyjęcie do SPK oraz wymaganej dokumentacji:
1) dokumentację rekrutacyjną stanowią:
a) wniosek o przyjęcie dziecka do SPK – załącznik nr 1,
b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,
c) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3,
d) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 i 5,
e) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 6,
f) zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia w celach promocyjno-¬marketingowych szkoły -załącznik nr 7
g) zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane,
2) kierownik SPK ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK na kolejny rok szkolny na stronie internetowej punktu i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,
3) rekrutacja uczniów do SPK rozpoczyna się 01 maja a kończy się 30 czerwca danego roku.
Termin rekrutacji uzupełniającej ustala kierownik SPK,
4) w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
1) termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa kierownik SPK (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów). Miejsce składania dokumentów odbywa się w drogą mailową na adres lyon-spk@orpeg.pl lub na ręce kierownika SPK w siedzibie punktu w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 10.00 w sali nr 25
2) kierownik SPK może powołać komisję rekrutacyjną, wspomagającą kierownika
w prowadzeniu naboru uczniów do SPK. Pracami komisji kieruje kierownik SPK. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w SPK,
3) do zadań Komisji należy: przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia, sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym oraz przygotowanie protokołu z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu,
4) podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,
5) o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń.

3. Opublikowanie wyników rekrutacji uczniów do SPK.
1) po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych SPK, sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
2) po zakończeniu rekrutacji, Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów,
3) do dnia 30 czerwca kierownik SPK jest zobowiązany podać do wiadomości rodziców wyniki rekrutacji,
4) w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK,
5) w SPK, w którym wykorzystano liczbę wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

3. W przypadku przyjęcia ucznia do SPK, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w SPK.

5. W przypadku wolnych miejsc, w SPK prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.

§3
Harmonogram rekrutacji
Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Kierownik może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki SPK:
1) Do 30 kwietnia– wydanie przez kierownika SPK zarządzenia określającego harmonogram
i zasady rekrutacji;
2) Do 30 kwietnia - umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie www SPK
i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
3) Do 23 czerwca– składanie dokumentów o przyjęcie dziecka
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w SPK (przyjmowanie kompletnych dokumentów wraz z załącznikami).
4) Do 30 czerwca - ogłoszenie wyników rekrutacji.
5) Od 01 września do 15 września– rekrutacja uzupełniająca.
6) Do 30 września – dostarczenie zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.