Zapisy 2020-21

Rekrutacja do szkoły – rok szkolny 2020-21
Zarządzenie kierownika Szkoły Polskiej w Lyonie oraz regulamin rekrutacji i dokumentacja rekrutacyjna na rok szkolny 2020-21.

1.Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

Zapisu dokonują drogą mailową rodzice/prawni opiekunowie dzieci na szkolnego maila: lyon-spk@orpeg.pl

Termin zapisów od 15 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020 do klasy pierwszej i do pozostałych klas Szkoły Podstawowej uzupełniającej oraz do klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego.

2.Zasady rekrutacji:

a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

– dzieci 6 i 7 letnie (rocznik 2012 i rocznik 2013) mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.

b) Szkoła prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.

3. Wymagane dokumenty niezbędne do zapisu dziecka:

a) uzupełniony i podpisany formularz zapisowy( dokumentacja rekrutacyjna) wraz z oświadczeniami,

b) polski akt urodzenia dziecka (lub kopia dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię polskiego paszportu lub dowodu jednego z rodziców)

c) numer PESEL dziecka lub (w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr dowodu osobistego CNI lub ubezpieczenia dziecka

d) kopia dowodu osobistego rodzica dokonującego zapisu

e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2020) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2020 r.

f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny) -kopia we wrześniu 2020.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły.

5. O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo po zakończeniu okresu rekrutacji.

6. Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń na szkolnym korytarzu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r.

7. W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień, kierownik poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

8. Rekrutacja dotyczy dzieci do klasy pierwszej i pozostałych klas szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.

9. Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w załączniku.