Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie RP w Lyonie to publiczna polska placówka oświatowa. Prowadzi nauczanie uzupełniające na poziomie szkoły podstawowej i liceum w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (geografii, wiedzy o społeczeństwie i historii Polski) w oparciu o podstawę programową dla uczniów uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. Obowiązek szkolny dziecko realizuje poprzez uczęszczanie do szkoły francuskiej, bądź innej prowadzącej pełny program nauczania.

Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej, a jej pracę koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą przy ul.Kieleckiej 43 w Warszawie.

Szkoła wydaje oficjalne polskie świadectwa. Nauka jest bezpłatna, a lekcje odbywają się w soboty rano w godzinach od 9.00 do 14.00 w lokalach szkoły: Collège Saint Marc 11 rue Soeur Bouvier 69005 Lyon

Od 1 września 2013 r. szkołą kieruje mgr Elżbieta Blachas.

W Szkole Polskiej działa Rada Rodziców. Składka na fundusz Rady Rodziców ustalana jest przez rodziców i ma charakter dobrowolny.

Szkoła działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996 z póz. zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652)

Nauka w szkole umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Uczniowie biorą czynny udział w szkolnych i polonijnych imprezach kulturalnych, takich jak wystawy, projekcje filmów, konkursy czytania w języku polskim, konkursy recytatorskie oraz spotkania autorskie.

 

SZKIC HISTORYCZNY

 • 1988 Kurs języka polskiego dla dzieci przy parafii. Inicjatywa rodziców. Kontakty z nauczycielami języka polskiego lyońskiego okręgu konsularnego
 • 1989 Grupa dzieci powiększa się. Zajęcia prowadzi Pani Joanna Bonnard. Jest to początek szkoły polskiej w Lyonie, ale jeszcze bez struktur MEN. Rodzice powołują stowarzyszenie Polonium, którego celem jest stworzenie autentycznej placówki szkolnej
 • 1990 Drugi rok zajęć w szkole przy parafii. Zajęcia prowadzone są regularnie w każdą sobotę: podręczniki, ocenianie, promocje. Uczniowie pracują w prawdziwej atmosferze szkolnej
 • 1991 Oficjalne otwarcie Szkolnego Punktu konsultacyjnego przy |Konsulacie RP w Lyonie pod pieczą Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą – w lokalach szkoły prywatnej La Rédépmtion, Lyon 6°. Powstają 4 klasy – 59 uczniów. Powstaje grupa dla licealistów przygotowujących język polski na maturę francuską. Rekrutacja nauczycieli. Stanowisko kierownika powierzone zostaje Joannie Bonnard
 • 1992 Powstaje grupa (klasa językowa) dla dzieci bardzo słabo mówiących po polsku. W celu wspomagania SPK powstaje stowarzyszenie Instytut Języka i Kultury Polskiej
 • 1993 Szkoła przenosi się do Instytutu Pedagogicznego Oratoire. Otwarta zostaje filia SPK – Szkoła Polska w Grenoble – w lokalach publicznej placówki francuskiej
 • 1994 Zmiana warunków lokalowych. Siedzibą SPK staje się prywatny Collège Saint Marc w 5° dzielnicy Lyonu
 • 1995 Uroczyste otwarcie Sekcji Polskiej w Szkole Miedzynarodowej, C.S.I. – klasy collège i liceum. Rok 1998 – otwarcie klas szkoły podstawowej. Język polski i literatura w wymiarze 6 godzin tygodniowo w ramach codziennych zajęć szkolnych
 • 2005 MEN przejmuje koszty wynajmu lokali SPK
 • 2007 Powstanie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Szkoły Polskiej w Lyonie, które ma na celu wspierania działalności SPK
 • 2012 Jubileusz 20 lecie powstania SPK
 • 2016 Jubileusz 25-lecia istnienia SPK