Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej oraz pozostałych klas Szkoły Podstawowej oraz do klasy I Liceum Ogólnokształcącego obowiązujące

w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie na rok szkolny 2021/22

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652)
  3. Statut Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie
  4. Zarządzenie kierownika nr 5/2021 Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2021/22:

Zapisu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci wyłącznie drogą mailową poprzez przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego (uzupełnionych i podpisanych formularzy) na adres mailowy: lyon-spk@orpeg.pl  w terminie od 10 kwietnia 2021  do 30 maja 2021  

Zasady rekrutacji:

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają: dzieci 7 letnie rocznik 2014  i dzieci 6 letnie rocznik 2015 i mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji.
 2. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej i do pozostałych klas Szkoły Podstawowej uzupełniającej oraz do klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego wyłącznie drogą elektroniczną.

Lista wymaganych dokumentów przy rekrutacji dziecka:

 1. wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie (załącznik nr 1),
 2. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie (załącznik nr 2),
 3. klauzula i oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych, powiadomienie w nagłych sytuacjach, udostępnianie wizerunku) (załączniki nr 3+4+5),
 4. oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki (załącznik nr 6),
 5. numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. dowodu osobistego lub paszportu),
 6. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły funkcjonującej w systemie oświaty Republiki Francuskiej,
 7. kopia ostatniego świadectwa szkolnego w przypadku ucznia przyjeżdżającego bezpośrednio z Polski,
 8. kopię ubezpieczenia „extra scolaire” lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia „extra scolaire”, czyli opłacanego przez rodziców ubezpieczenia obejmującego ochronę dziecka w szkole i poza nią (kopia we wrześniu 2021).

Wymagane dokumenty niezbędne do okazania przez rodzicówpo zakończonej rekrutacji i przyjęciu dziecka:

 1. uzupełniony i podpisany oryginał kwestionariusza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami,
 2. polski akt urodzenia dziecka (lub kopia dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub kopię polskiego paszportu lub dowodu jednego z rodziców)
 3. numer PESEL dziecka lub (w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr dowodu osobistego CNI
 4. kopia dowodu osobistego rodzica dokonującego zapisu
 5. aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2020) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2021 r.
 6. ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny) -kopia we wrześniu 2021.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły.

O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo po zakończeniu okresu rekrutacji po 15 czerwca 2021r. 

Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń na szkolnym korytarzu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r. 

W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie, kierownik poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

 

Informacja o terminie rekrutacji do szkoły podstawowej i liceum wraz  z wymogami formalnymi zapisu oraz wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych.

Kwestionariusz zgloszeniowy znajduje się w załączniku.