Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w LYONIE

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej oraz pozostałych klas Szkoły Podstawowej oraz do klasy I Liceum Ogólnokształcącego obowiązujące w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie na rok szkolny 2022/23

 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
 • Statut Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie,
 • Zarządzenie Kierownika Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie
  w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.
 1. Termin i miejsce rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/23:

Zapisu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci wyłącznie drogą mailową poprzez przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego (uzupełnionych i podpisanych formularzy) na adres mailowy: lyon-spk@orpeg.pl  w terminie od 25 sierpnia  2022  do 15 września 2022  

 1. Zasady rekrutacji: Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają dzieci 7 letnie rocznik 2015  oraz w miarę wolnych miejsc dzieci z rocznika 2016, które w roku kalendarzowym kończą 6 lat. Dzieci powinny spełniać obowiązek szkolny we francuskim/lokalnym systemie edukacji. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej i do pozostałych klas Szkoły Podstawowej uzupełniającej oraz do klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego drogą elektroniczną na adres mailowy: lyon-spk@orpeg.pl
 2. Lista wymaganych dokumentów przy rekrutacji dziecka:
 1.  kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły (powinien być podpisany przez obojga rodziców + numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. dowodu osobistego lub paszportu polskiego lub francuskiego – załącznik nr 1;
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b;
 4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4; zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły;
  w przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane;
 5. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.
 6. kopia ostatniego świadectwa szkolnego w przypadku ucznia przyjeżdżającego bezpośrednio z Polski,
 7. kopię ubezpieczenia „extra scolaire” lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia „extra scolaire”, czyli opłacanego przez rodziców ubezpieczenia obejmującego ochronę dziecka w szkole i poza nią (kopia we wrześniu 2022).

4.Wymagane dokumenty niezbędne do okazania przez rodziców po zakończonej rekrutacji i przyjęciu dziecka:

uzupełniony i podpisany oryginał kwestionariusza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami,

numer PESEL dziecka lub (w przypadku braku nr PESEL) nr paszportu dziecka lub nr dowodu osobistego CNI

aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej  o spełnianiu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć wychowawcy klasy we wrześniu 2020) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2022r.

ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny) -kopia we wrześniu 2022.

5.Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna.O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo po zakończeniu okresu rekrutacji do dnia 30 września 2022r.

6.Lista imienna nowych uczniów zapisanych do danej klasy będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń na szkolnym korytarzu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu. b.r.

7.W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie, kierownik poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

8.Informacja o terminie rekrutacji do szkoły podstawowej i liceum wraz  z wymogami formalnymi zapisu oraz wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i na ogólnodostępnych portalach społecznościowych.

 

Kwestionariusz zgloszeniowy znajduje się w załączniku.